Select Page

CV 1.5-630 mm^2

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V และอุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90 องศา ชนิดตัวนำแกนเดี่ยว หรือหลายแกน ผลิตด้วยตัวนำทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% หุ้มด้วยฉนวน XLPE ที่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 90องศา และเปลือกนอก PVC คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้งาน: เดินบนรางเคเบิล ติดตั้งร้อยท่อในผนังคอนกรีตหรือร้อยท่อเกาะผนัง ฝั่งดินโดยตรงหรือน้อยท่อฝังดิน