Select Page
Tango LED G2 Solar-3
Tango LED G2-2Tango LED G2 Solar-3

ราคาโคมไฟถนน Tango LED G2 Solar ยีห้อ PHILIPS

Product Description

คุณสมบัติ
• ระบบโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์จากฟิลิปส์ ถูกออกแบบ
มาให้ระบบมีความง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ, ความทนทาน
และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
การใช้งาน
• เหมาะกับถนนหรือบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและต้องการแสงสว่าง
เพื่อความปลอดภัย โดยสามารถติดตั้งและให้แสงสว่างได้ทันที